English 
נגישות
גודל פונט
ניגודיות
בהירה כהה
הצהרת נגישות
איפוס

זכויות הקניין על תכולת האתר

כל הכלול באתר זה ואשר עומד לשרות המתבונן ו/או המשתמש (כולל דוגמאות, מלל, גרפיקה, תמונות, סרטי וידאו, מידע, יישומים (אפליקציות ) תוכנות, מוזיקה, צלילים ו/או קולות , קבצים מכל סוג , בחירתם ועיבודם (להלן "תוכן האתר") – על כל אלה תהיינה זכויות קניין ל-"צבע וטבע" (להלן "העמותה") - למשתמשים בשרותיה ולמורשים לפעול בשמה.

אף אחד לא יהיה רשאי לשנות, להעתיק, להפיץ, למסגר, להעתיק, לפרסם מחדשת, להוריד קבצים מתוך האתר, לשנות (לגרד) מוצגים ולהציגם בניפרד, לשלחם דואר, להעבירם באופן כלשהו, למוכרם – בשלמותם או בחלקם – באמצעי כלשהו = מבלי לקבל אישורה המוקדם של העמותה בכתב.

האמור לעיל אינו חל לשותפים באתר (כמוגדר מטה) כפי שצירפתם אותם כחוק לאתר. במידה והנכם זכאים להשתמש באתר מוקנית לכם הרשאה מוגבלת לגלישה ולשימוש בו, להורדת קבצים, להדפסת העתק של החלק שבאתר עליו יש לכם זכאות וזאת אך ורק לשימושכם האישי וללא מטרת מסחר – בכפוף לשמירה על פרטי זכויות יוצרים וקניין כלשונם.

מלבד הנוגע לאתר האישי שלכם הנכם מנועים מלפרסם מחדש, להתקין מידע למאגר מידע  חיצוני או פנימי אחר(באמצעות מחשב). – כל ניצול אחר של תוכן האתר אסור בהחלט.

הרשאה כנ"ל כפופה לתקנון השימוש ואינה מאפשרת שימוש של מידע, נתון, רובוטים, מחיקה או איסוף נתונים או אמצעי סחיטה.

כל שימוש באתר ובתוכן האתר מלבד השימוש המותר מפורשות כאמור בלי קבלת אישור מוקדם בכתב מהעמותה אסור בהחלט ויגרור אחריו בטול ההרשאה המוקנית לכם בזה.

שימוש אסור שכזה יהווה הפרת חוק - כולל חוק זכויות יוצרים, חוק רישום סמל מסחרי, תקנות וחוקי התקשורת.

מלבד הנאמר בברור כאן אין לפרש מאומה בתנאי השימוש הנזכרים לעיל כאילו ניתנה הרשאה לבעלות על זכויות רוחניות בין אם באמצעים משפטיים, בהשפעה בצורה כלשהי או באמצעים אחרים.